Jeff Lehman
30-218
619-644-734
jeff.lehman@gcccd.edu
Office Hours

Chem 113
Chem 115
Chem 141
Chem 142